About HEG
产品服务中文
产品服务中文 > 摄像头 > 详细页面

 产品(摄像头)

 

 海格科技CCMCompact Camera Module)事业部致力于研发、设计及生产一体化,专注于图像捕捉及影像处理事业,可生产像素2Mp~13Mp的模组,月生产能力为几百万套。

 
  

 

 

 

 

 

Copyright @copy; HEG Technology(HuiZhou) Co.,Ltd All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16096553号